Orange Real Estate


Administrowanie nieruchomościami

Administrowanie nieruchomościami swoim zakresem obejmuje realizowanie bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości.

Zakres usługi

 • Nadzór nad nieruchomością
  • Bieżący nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami obowiązujących przepisów prawa;
  • Bieżący nadzór nad stanem technicznym nieruchomości, w tym nad systemami, instalacjami i urządzeniami;
  • Podejmowanie natychmiastowych działań zaradczych i powiadomienie Klienta w razie uszkodzenia nieruchomości lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia takim uszkodzeniem, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
 • Bieżąca obsługa nieruchomości
  • Opracowywanie harmonogramów okresowych przeglądów obiektów budowlanych i nadzór nad ich realizacją;
  • Nadzór nad realizacją umów dotyczących bieżącego funkcjonowania nieruchomości, w tym:
   1. wywóz nieczystości,
   2. zaopatrzenie nieruchomości w media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz);
  • Bieżący nadzór nad utrzymaniem czystości w budynkach oraz na terenie posesji jak również na terenie bezpośrednio przylegającym do posesji;
  • Nadzór nad podmiotami i osobami trzecimi świadczącymi usługi na terenie nieruchomości Klienta;
  • Odczyt stanów liczników dla potrzeb rozliczeń za media dostarczane do nieruchomości Klienta;
  • Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń dotyczących utrzymania nieruchomości;
  • Reprezentowanie Klienta w kontaktach z organami administracji publicznej oraz podmiotami lub osobami trzecimi w zakresie uzgodnionym z Klientem;
  • Udostępnianie nieruchomości w czasie kontroli nieruchomości przez uprawnione organy administracji publicznej;
  • Udostępnienie nieruchomości, pomieszczeń, urządzeń, sprzętu podmiotom i osobom trzecim na zasadach uzgodnionych z Klientem;
  • Przekazywanie powierzchni dla potrzeb wynajmu lub innego czasowego udostępnienia nieruchomości lub jej części, w tym sporządzanie protokołów zdawczo – odbiorczych;
  • Bieżąca obsługa użytkowników nieruchomości w zakresie uzgodnionym z Klientem.
 • Dokumentacja i sprawozdawczość
  • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • Prowadzenia bieżącej ewidencji dotyczącej zasiedlenia nieruchomości Klienta
  • Bieżące monitorowanie kosztów utrzymania nieruchomości Klienta i niezwłoczne przekazywanie stwierdzonych nieprawidłowości;
  • Opracowywanie rocznych planów gospodarczych oraz inwestycyjno – remontowych;
  • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresie realizowanych zadań;
  • Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji.