Orange Real Estate


KLAUZULA INFORMACYJNA

ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorami Państwa danych w ramach grupy kapitałowej są:

a) General Property spółka z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000214464,
b) OPCO SP. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000015002

2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO w przypadku korzystania z pogotowia technicznego w celu zgłoszenia awarii;
b) na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w przypadku wypełnienia i wysłania formularza aplikacji (formularza rekrutacyjnego) za pośrednictwem strony internetowej;
c) na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO w przypadku wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego za pośrednictwem strony internetowej.

3. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 7 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).

4. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Klienci tj. osoby, których dane dotyczą. Administrator może też przetwarzać dane pracowników swoich Klientów na podstawie udostępnienia, jeśli z umowy zawartej z Klientem wynika konieczność działania za ich pośrednictwem.

5. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Klienci zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

6. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy).

7. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania Administrator nie mógłby prowadzić swojej działalności oraz realizować zawartych umów. Administrator powierza dane osobowe Klientów:
a) firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator,
b) firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania korespondencji,
c) firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora.

8. Dane osobowe Klientów nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych.

10. W przypadku chęci skorzystania z prawem, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 11 poniżej.

11. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Damian Płoski. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: d.ploski@generalproperty.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.