Orange Real Estate


Okresowe przeglądy obiektów budowlanych

Usługa polega na planowaniu i wykonywaniu obowiązkowych okresowych przeglądów obiektów budowlanych w zakresie określonym w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. – Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

Zakres usługi:

  • Opracowanie harmonogramu przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności budynku, budowli, urządzeń, sieci technicznych i ich elementów składowych;
  • Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli;
  • Przeprowadzenie przeglądów zgodnie z harmonogramem przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
  • Opracowanie wyników z przeprowadzonej kontroli w formie protokołów i ich podpisanie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
  • Opracowanie materiałów w wersji elektronicznej zgodnie z wymaganiami Klienta.