Administrowanie nieruchomościami

Ilość obowiązków administracyjnych w budynku Cię przytłacza? Zyskaj partnera w technicznym zarządzaniu budynkiem. Pomożemy Ci utrzymać najwyższy standard Twojej placówki.

Nadzór nad nieruchomością
Bieżąca obsługa budynku
Dokumentacja i sprawozdawczość
Czy wiesz, że...?

Administrowanie nieruchomością odnosi się do załatwiania bieżących spraw i wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowego, bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektu?

Administrowanie nieruchomościami

Co znajdziesz w naszej ofercie?

 • Bieżący nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami obowiązujących przepisów prawa;
 • Bieżący nadzór nad stanem technicznym nieruchomości, w tym nad systemami, instalacjami i urządzeniami;
 • Podejmowanie natychmiastowych działań zaradczych i powiadomienie Klienta w razie uszkodzenia nieruchomości lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia takim uszkodzeniem, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
 • Opracowywanie harmonogramów okresowych przeglądów obiektów budowlanych i nadzór nad ich realizacją;
 • Nadzór nad realizacją umów dotyczących bieżącego funkcjonowania nieruchomości, w tym:
  • wywóz nieczystości,
  • zaopatrzenie nieruchomości w media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz)
 • Bieżący nadzór nad utrzymaniem czystości w budynkach oraz na terenie posesji jak również na terenie bezpośrednio przylegającym do posesji;
 • Nadzór nad podmiotami i osobami trzecimi świadczącymi usługi na terenie nieruchomości Klienta;
 • Odczyt stanów liczników dla potrzeb rozliczeń za media dostarczane do nieruchomości Klienta;
 • Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń dotyczących utrzymania nieruchomości;
 • Reprezentowanie Klienta w kontaktach z organami administracji publicznej oraz podmiotami lub osobami trzecimi w zakresie uzgodnionym z Klientem;
 • Udostępnianie nieruchomości w czasie kontroli nieruchomości przez uprawnione organy administracji publicznej;
 • Udostępnienie nieruchomości, pomieszczeń, urządzeń, sprzętu podmiotom i osobom trzecim na zasadach uzgodnionych z Klientem;
 • Przekazywanie powierzchni dla potrzeb wynajmu lub innego czasowego udostępnienia nieruchomości lub jej części, w tym sporządzanie protokołów zdawczo – odbiorczych;
 • Bieżąca obsługa użytkowników nieruchomości w zakresie uzgodnionym z Klientem.
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Prowadzenia bieżącej ewidencji dotyczącej zasiedlenia nieruchomości Klienta
 • Bieżące monitorowanie kosztów utrzymania nieruchomości Klienta i niezwłoczne przekazywanie stwierdzonych nieprawidłowości;
 • Opracowywanie rocznych planów gospodarczych oraz inwestycyjno – remontowych;
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresie realizowanych zadań;
 • Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji.
 • Bieżący nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami obowiązujących przepisów prawa;
 • Bieżący nadzór nad stanem technicznym nieruchomości, w tym nad systemami, instalacjami i urządzeniami;
 • Podejmowanie natychmiastowych działań zaradczych i powiadomienie Klienta w razie uszkodzenia nieruchomości lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia takim uszkodzeniem, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
 • Opracowywanie harmonogramów okresowych przeglądów obiektów budowlanych i nadzór nad ich realizacją;
 • Nadzór nad realizacją umów dotyczących bieżącego funkcjonowania nieruchomości, w tym:
  • wywóz nieczystości,
  • zaopatrzenie nieruchomości w media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz)
 • Bieżący nadzór nad utrzymaniem czystości w budynkach oraz na terenie posesji jak również na terenie bezpośrednio przylegającym do posesji;
 • Nadzór nad podmiotami i osobami trzecimi świadczącymi usługi na terenie nieruchomości Klienta;
 • Odczyt stanów liczników dla potrzeb rozliczeń za media dostarczane do nieruchomości Klienta;
 • Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń dotyczących utrzymania nieruchomości;
 • Reprezentowanie Klienta w kontaktach z organami administracji publicznej oraz podmiotami lub osobami trzecimi w zakresie uzgodnionym z Klientem;
 • Udostępnianie nieruchomości w czasie kontroli nieruchomości przez uprawnione organy administracji publicznej;
 • Udostępnienie nieruchomości, pomieszczeń, urządzeń, sprzętu podmiotom i osobom trzecim na zasadach uzgodnionych z Klientem;
 • Przekazywanie powierzchni dla potrzeb wynajmu lub innego czasowego udostępnienia nieruchomości lub jej części, w tym sporządzanie protokołów zdawczo – odbiorczych;
 • Bieżąca obsługa użytkowników nieruchomości w zakresie uzgodnionym z Klientem.
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Prowadzenia bieżącej ewidencji dotyczącej zasiedlenia nieruchomości Klienta
 • Bieżące monitorowanie kosztów utrzymania nieruchomości Klienta i niezwłoczne przekazywanie stwierdzonych nieprawidłowości;
 • Opracowywanie rocznych planów gospodarczych oraz inwestycyjno – remontowych;
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresie realizowanych zadań;
 • Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji.