Rekrutacja - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka SPIE OPCO z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
  KRS: 0000015002, NIP: 9462312715.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się drogą mailową: iod@opco.pl   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzanej przez Administratora rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty współpracujące, które wspierają Administratora przy realizacji celu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych. Jeżeli zgodził się Pan/Pani na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, CV będzie archiwizowane do czasu cofnięcia zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Scroll to Top